Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Petycja z dn. 02.10.2017 r.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.)

 

Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

 

Preambuła:

W opinii wnioskodawcy, wiarygodność obrotu gospodarczego i rzetelność prowadzenia działalności przez Podmioty Gospodarcze  - powinna być w skali makro (Kraj) oraz mikro (Gmina) - weryfikowana przez Organy Państwowe.

 

Nagłaśniany przez media - casus Firmy Amber Gold - pokazał jak duża jest rola Organów Państwowych w obszarze wspierania rzetelnego obrotu gospodarczego, w szczególności usług i produktów kierowanych do Osób Fizycznych. 

 

Wspieranie mechanizmów weryfikacyjnych - pod kątem funkcjonowania - w sposób lege artis  lokalnych Podmiotów Gospodarczych może (i powinno) odbywać się również w skali lokalnej - scilicet  - w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. 

 

Dlatego biorąc pod uwagę brzmienie art.  8 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz.U.2016.1829 t.j. z 2016.11.10) 

"Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.” 

 

Jak również korespondując z aktualnymi  światowymi i krajowymi trendami wspierania rozwoju gospodarczego - poprzez wspomaganie, udzielnie ulg i udostępnianie przydatnych mechanizmów dla potrzeb Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

 

 

W związku z powyższym: 

§1)  Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - wnosimy petycję o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki “Wiarygodna Firma” - z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalny firmy.

W ten sposób Osoby zainteresowane będą mogły odszukać firmy posiadające - "Certyfikat Wiarygodności" o unikalnym kodzie, który jest dowodem niezachwianej płynności finansowej firmy, bieżącej realizacji zobowiązań finansowych oraz posiadania statusu aktywnego podmiotu czy instytucji, etc

 

System programu Wiarygodna Firma oparty jest na przekazie pozytywnym. Na budowaniu w około otoczenia przedsiębiorczości pozytywnego wizerunku i świadomości społecznej że, polski przedsiębiorca to nie prywaciarz dbający tylko o swój zarobek. Dziś to przedsiębiorca która dba o swoich pracowników, społeczność lokalną, w ciężkich czasach musi umieć połączyć wiele dziedzin życia codziennego i biznesowego aby utrzymać swoją firmę w bardzo dobrej kondycji.

 

Wnosimy o zaopatrzenie rzeczonego baneru (opcjonalnie załączamy - do wyboru 4 wersje baneru) w następujący odnośnik URL:  http://wiarygodna-firma.com.pl

 

§1.1) Współwnioskodawcą - jest w tym przypadku Wiarygodna Firma sp. z o.o.  - prowadząca projekty w tym obszarze pod adresem: 

http://wiarygodna-firma.com.pl  

Rzeczona zakładka  - może stać się zarzewiem stale rozwijanych przez Gminy mechanizmów weryfikacyjnych w tym obszarze

 

To czy lokalna firma funkcjonuje - bona fides lub nie - powinno być w naszym mniemaniu w zasobach posiadanej wiedzy Decydentów a mechanizmy weryfikacyjne 1 etapu powinny być wspierane i udostępniane przez Organy pierwszego kontaktu - Gminę/Miasto  

 

Osnowa Wniosku:

Akcje - per analogiam - prowadziliśmy w ubiegłych latach - wraz z innymi Podmiotami - przyczyniając się do aktywności Decydentów w przedmiocie publikacji banerów o charakterze społecznym i informacyjnym. 

 

 

 

Wnioskodawca pozwala sobie zauważyć, że wspieranie jawności i transparentności w obszarze loklanej przedsiębiorczości wynika nie tylko z przesłanek związanych z koniecznością popierania  społecznie uzasadnionego interesu pro publico bono, ale również związane jest z zaspokojeniem przepisów prawa - inter alia ww.  Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, etc 

 

 

 

W mniemaniu Wnioskodawcy, przedmiotowy wniosek/petycja - bezwzględnie spełnia przesłanki - określone w art 2 ust. 3 Ustawy o petycjach - jako - zyskiwanie percepcji Decydentów w związku z promowaniem wartości  wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Adresata.

W tym przypadku nasz wniosek traktujemy jako petycję -  o podjęcie działania - przez Władze Samorządowe - związanego z tworzeniem rzeczonej zakładki “Wiarygodna-Firma”  na finansowanych z pieniędzy Podatników - Oficjalnych Serwisach WWW - Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

 

Jak zwykle również, pozwalamy sobie przywołać art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t)  - przypominający nam wszystkim,  że każdy ma prawo i obowiązek przyczyniać się do usprawniania funkcjonowania struktur administracji publicznej. 

 

§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail wiarygodna-firma@samorzad.pl 

§3) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie art. 221 i 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail wiarygodna-firma@samorzad.pl 

 

Wniosek został sygnowany - przez głównego Wnioskodawcę - bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) 

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

 

Wspólwnioskodawca:

Wiarygodna Firma sp. z o.o.

Strzelecki 25, 50-224 Wrocław, 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000451075, NIP 8982202760, 

REGON 022079711 Kapitał zakładowy: 212.000 zł

 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: wiarygodna-firma@samorzad.pl 

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

 

 

 

Komentarz do Wniosku: 

W naszym mniemaniu niniejszy  wniosek/wnioski  - nie powinny być rozpatrywane w trybie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) - w głównej mierze - przedmiotowy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych). 

 

Wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA. 

W naszych wnioskach często powołujemy sie na  art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej. Każdy Podmiot ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej. 

Decydenci mogą również dokonać własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 

 

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 

 

 

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

- Jeszcze raz zaznaczamy -  to że wnioskodawca powołuje sie na art. 241 KPA, nie oznacza że niniejszy wniosek należy procedować w trybie KPA.

Rzeczony art. 241 KPA - mówi jedynie - expressis verbis - o konieczności usprawniania i ulepszania struktur administracji publicznej - za pomocą trybu wnioskowego - w ramach odrębnych Ustaw.

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.  

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

 

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

Metadane

Źródło informacji:Elwira Nita
Data utworzenia:2017-10-05 13:48:30
Wprowadził do systemu:Elwira Nita
Data wprowadzenia:2017-10-05 13:48:47
Opublikował:Elwira Nita
Data publikacji:2017-10-05 14:05:24
Ostatnia zmiana:2017-10-05 14:05:25
Ilość wyświetleń:710

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij